Çıkış Öncesi Herbisit Uygulamalarında Toprak Yapısı ve İklimsel Faktörlerin Önemi

Yabanciotlar

Artan dünya nüfusu beraberinde gıda maddelerine olan talebi de arttırmıştır. Bu talepleri karşıyalan üreticilerimizin belli başlı problemlerinden biri de yabancı ot sorunudur. Yabancı otlar insanların yetişmesini istemediği, yarardan çok zararları olan bitkiler olarak tanımlanır, kültür bitkilerinde doğrudan veya dolaylı yoldan zarara neden olan bitki koruma problemlerinin başında yer almaktadırlar. Tarım alanlarında yabancı otlar kültür bitkileri ile besin maddeleri, su ve ışık gibi nedenlerle rekabete girerler ve ciddi miktarda verim kaybına neden olurlar (Çizelge 1). Aynı zamanda pek çok tarımsal hastalık etmeni ve zararlıya konukçuluk ederler.

Çizelge 1: Dünya’da Yabancı otlar nedeniyle oluşan potansiyel verim kayıpları (%)

Çeltik

                           34.0                            

                            Buğday                          

 23.9 

Mısır

28.8

Patates

22.8

Soya Fasulyesi

41.4

Pamuk

36.3

Yabancı otlarla mücadelede birçok yöntem vardır fakat en çok tercih edilen ve en etkili olan yöntem herbisit kullanımıdır. Pestisitlerin büyük bir bölümünü oluşturan herbisitler, günümüzde sürdürülebilir tarım alanlarında en çok kullanın bitki koruma ürünleridir. Etkili madde miktarına göre tüm pestisitlerin %37’sini oluşturmaktadırlar. Herbisitleri uygulama dönemlerine göre ekim öncesi (Pre-sowing), çıkış öncesi (Pre-emergence) ve çıkıs sonrası (Post-emergence) olarak sınıflandırabiliriz.

preemergence barrier

Çıkış öncesi herbisit uygulamaları yabancı otlara toprak yüzeyine çıkmadan müdehale ettiği için yabancı ot mücadelesi daha kolay olur ve kültür bitkisi topraktaki bitki besin elementlerini yabancı otlar ile paylaşmak zorunda kalmaz.

toprak hazirligi

 

Çıkış öncesi herbisitlerin kullanımı sonrası yüksek etki için uygun toprak yapısı ve uygulama sonrası optimum iklim koşullarının gelişmesi gerekir. Ayrıca yapılan çalışmalar incelendiğinde; dekara kullanılan su miktarını arttırılması, dolaylı olarak biyolojik etkinliğin artmasınada yol açmaktadır. Ek olarak çıkış öncesi herbisit uygulamalarında keseksiz bir toprak hazırlığı başarıyı arttırıcı temel faktörlerdendir.

Topraktaki organik madde açısından baktığımızda, topraktaki organik madde miktarı arttıkça, herbisitin topraktaki parçalanma süreside artmaktadır.

Bazı çıkış öncesi herbisitlerin farklı toprak nemi koşullarında etkinliklerinin incelendiği çalışmalarda, toprak neminin %25’ten %31’e yükselmesi sonucunda biyolojik etkinliğin arttığı saptanmıştır. Ayrıca toprak neminin yüksek olması topraktaki herbisit miktarının buharlaşmasınıda yavaşlatmaktadır.

Çıkış öncesı uygulamalarda dikkat edeceğimiz bir diğer önemli husus; toprak neminin yeterli olmadığı durumlarda, uygulama sonrası yağış durumlarını takip etmektir. Düşük nemli toprağa uygulanan pre-emergence herbisitlerde uygulama sonrası istenilen zamanda yağış veya sulama olmaz ise herbisitin etkinliğinde azalma olabilir. Yapılan çalışmalar inclendiğinde uygulama sonrası 8 saat içerisinde 25mm/m2 yağış veya 36 saat içerisinde 76mm/m2 sulama sonrası optimum etkinlik saptanmıştır.

Sonuç olarak çıkış öncesi herbisit uygulamalarından maksimum verimi almak için iyi bir toprak hazırlığı ile sezona başlamalı, toprağımızı iyi tanımalıyız. Uygulama sırasında dekara uygulanan su miktarını 30 litrenin altında tutmamalıyız. Toprak neminin düşük olduğu koşullarda ise uygulama sonrası hava durumu takibini yapmalıyız, eğer istenilen yağış koşulları sağlanamazsa sulama ile hem bitki çıkışını hemde herbisit etkinliğini desteklemeliyiz.

KAYNAKLAR

Anonim 1 31.01.2022 tarihinde erişildi, https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/Entegre/%C3%87eltik%20Entegre%20M%C3%BCcadele%20Teknik%20Talimat%C4%B1.pdf

Russel, S.G., Monaco, T.J., Weber, J.B. 1990. Influence of simulated rainfall and soil moisture on the herbicidal activity of Cynmethlyn. Weed Science, 38: 267- 272.

Stickler, R.L., Knake, E.I., Hinesly, T.D. 1969. Soil moisture and effectiveness of pre-emergence herbicides. Weed Science, 17: 257- 259

Üstüner, T. & Diri, Ü. (2019). Mısırda Çıkış Öncesi Kullanılan Bazı Herbisitlerin Mısır Bitkisinin Çimlenmesi ve Gelişimi Üzerine Etkileri. Turkish Journal of Weed Science, 22 (1), 53-66. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tjws/issue/46839/587293

Öngen, N. (2021). Yabancı Ot ile Kültür Bitkisine    Etkileşimi ve Rekabeti. Yabancı Ot Biliminde Güncel Konular. 3-34

Yazar

Halil Hikmet KURU
perm_identity
Ziraat Mühendisi