Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni

 

Halkapınar, Megapol Çarşı Kule, 1203/11. Sk. No:5-7 Kat:6 Daire:62, 35170 Konak/İzmir, Türkiye adresinde mukim Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Syngenta Türkiye”) olarak veri sıfatıyla Üreticilerimize ilişkin tüm kişisel verilerin güvenliliğini ve gizliliğini önemsiyoruz.

İşlenen Kişisel Veriler

Tarafınıza ait kişisel veriler, ad-soyad, T.C. kimlik numarası, imza, görsel kayıtlar, iletişim bilgisi, KEP adresi, bağlı olunan bayi, kooperatif veya danışmana ilişkin bilgiler, muhasebe bilgileri, adres bilgileri, ürünlerin yetiştirildiği arsanın konum ve koordinat bilgileri, yetiştirilen ürün bilgisi, güvenlik kamerası görüntüleri gibi sözleşmenin kurulması ve ifası ile yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olan bilgilerinizden oluşmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Syngenta Türkiye tarafından söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Syngenta Türkiye tarafından işlenen kişisel veriler hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası ve bir hakkın tesisi korunmasına dayalı olarak iletişim kurmak, mutabakat oluşturmak, ödemelerin gerçekleştirilebilmesi, ürünlerin yetiştirilmesi, çoğaltılması ve geliştirilmesi, ürünlerin kalitesinin ölçümlenebilmesi, ürün testlerinin yapılabilmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve ticari olmayan her türlü elektronik iletinin gönderilmesi, reklam, pazarlama ve kampanya faaliyeti yürütülmesi, ürünlerin sevkiyatı, ürünler hakkında bilgi verilmesi, üretici talep ve şikayetlerinin takibi ve  yerine getirilmesi, arge çalışmalarının yürütülebilmesi, etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi, gerek Şirketimizin gerek ise Sizlerin karşılıklı hak ve borçlarının belirlenmesi, birtakım istatistiki verilere ulaşılması, resmi internet sayfası veya sosyal medya hesabının şekillendirilmesi, işyerinin güvenliğinin temini ve ve Syngenta Türkiye’nin faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olabilecek ancak temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile meşru menfaatleri kapsamında işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bununla birlikte şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile şirket stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla iştirak ve bağlı ortaklarımızı, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, bayilerimize, kooperatiflerimize, denetim firmalarına, hizmet aldığımız firmalara, kanunen yetkili kamu kurumları gibi üçüncü kişilere KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; sözleşmenin ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ürünlerin üretiminin, çoğaltılmasının ve geliştirilebilmesinin sağlanması, ARGE faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi, ödemelerin gerçekleştirilebilmesi, denetim işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, reklam, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yürütülebilmesi, iletişimin kurulabilmesi gibi amaçlarla aktarılmaktadır. Yukarıda belirtilen tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz, açık rızanızın varlığı halinde Syngenta Türkiye’nin yurt dışındaki iştirakleri ile paylaşılabilecektir. Ayrıca elektronik ortamda iletişim kurulması ve bulut hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla bahse konu hizmetlerin alındığı tedarikçi ve hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilmekte, bu hizmet sağlayıcıların yurtdışında olması halinde açık rızanız uyarınca veri işleyenlere aktarım gerçekleştirilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Süreç kapsamında toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Syngenta Türkiye tarafından formlar aracılığıyla, gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler neticesinde doğrudan Sizlerden, sosyal medya hesapları ve internet sitemiz üzerinden Bizlerle iletişim kurmanız sebebiyle veyahut kartvizit aracılığıyla iş ilişkisi süresince toplanabilmektedir. Kişisel veriler KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Syngenta Türkiye bünyesinde işlenen kişisel veriler müşterinin sözleşmesi süresince güncellenerek işlenebilecektir.

İlgili Kişinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi info.izmir@syngenta.com tarafımıza iletebilirsiniz. Syngenta Türkiye, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.