Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni| Syngenta Turkey

You are here

Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu

Mansuroğlu Mahallesi Ankara Cad. No. 81 Bayraklı Tower D:109-110-111-112-113-114-115 K. 17 Bayraklı/İZMİR adresinde faaliyet göstermekte olan Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Syngenta Türkiye”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla kişisel veri işleme faaliyetleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nda yer alan düzenlemelere uygun olarak yürütülmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Syngenta Türkiye tarafından kişisel veriler, KVKK’nın 5’inci belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Syngenta Türkiye tarafından işlenen kişisel veriler hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası kapsamında iletişim kurmak, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve ticari olmayan her türlü elektronik iletinin gönderilmesi, reklam, pazarlama ve kampanya faaliyeti yürütülmesi, ürünler hakkında bilgi verilmesi, istatistiki verilere ulaşılması, genel müşteri portföyünün anlaşılması ve hedef kitlenin tespit edilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bununla birlikte şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve şirket stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla iştirak ve bağlı ortaklarımıza, iş ortaklarımıza, veri işleyen sıfatıyla hizmet aldığımız firmalara, kanunen yetkili kamu kurumları gibi üçüncü kişilere KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; sözleşmenin kurulması veya ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, reklam, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yürütülebilmesi, iletişimin kurulabilmesi amaçlarıyla aktarılmaktadır. Yukarıda belirtilen tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz, açık rızanızın varlığı halinde Syngenta Türkiye’nin yurt dışındaki iştirakleri ile paylaşılabilecektir. Ayrıca elektronik ortamda iletişim kurulması ve bulut hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla bahse konu hizmetlerin alındığı tedarikçi ve hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilmekte, bu hizmet sağlayıcıların yurtdışında olması halinde açık rızanız uyarınca yurtdışına aktarım gerçekleştirilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Süreç kapsamında toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Syngenta Türkiye tarafından internet sitemizde yer alan formu doldurmanız yoluyla toplanabilmektedir. Kişisel veriler KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İlgili kişinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi [email protected] mail adresimiz ile tarafımıza iletebilirsiniz.  KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.