Anket Katılımcılarına Yönelik Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Syngenta Türkiye”) olarak operasyon ve faaliyetlerimizi sürdürürken işlemekte olduğumuz kişisel verilere ve ilgili kişilere saygı duymakta, kişisel verilerin güvenliği hususunda mevcut mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu doğrultuda Syngenta Türkiye olarak anket katılımcılarına ilişkin tüm kişisel verilerin güvenliliğini ve gizliliğini önemsiyoruz.

Syngenta Türkiye, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nda yer alan düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir.

Veri Sorumlusu

‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı KVKK’nın 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. KVKK’nın uygulanması bakımından Syngenta Türkiye ‘veri sorumlusu’ olacaktır. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda faaliyet göstermek üzere kurulmuş Mansuroğlu Mahallesi Ankara Cad. No. 81 Bayraklı Tower D:109-110-111-112-113-114-115 K. 17 Bayraklı/İZMİR adresinde mukim ve fasılasız bir şekilde varlığını sürdüren Syngenta Türkiye’dir.

İşlenen Kişisel Veriler

Tarafınıza ait kişisel veriler, Syngenta Türkiye tarafından doğrudan Sizlerden, ankette doldurmuş olduğunuz bilgiler veya kartvizit aracılığı ile elde edilebilmektedir. Bu doğrultuda toplanan ve işlenen verileriniz ad-soy ad, T.C. kimlik numarası, imza, iletişim bilgisi, çalışılan Şirkete ilişkin bilgiler, Syngenta ürünlerine ilişkin mali bilgiler, adres, gibi sözleşmenin kurulması ve ifası ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olan bilgilerinizden oluşmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Syngenta Türkiye tarafından söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Syngenta Türkiye tarafından işlenen kişisel veriler hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi ve korunması ile sözleşmenin kurulması veya ifası kapsamında iletişim kurmak, satış gerçekleştirme amacıyla toplantı gerçekleştirilmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve ticari olmayan her türlü elektronik iletinin gönderilmesi, anket yapılabilmesi, reklam, pazarlama ve kampanya faaliyeti yürütülmesi, ürünler hakkında bilgi verilmesi, gerek Şirketimizin gerek ise Sizlerin karşılıklı hak ve borçlarının belirlenmesi, birtakım istatistiki verilere ulaşılması, genel müşteri portföyünün anlaşılması ve hedef kitlenin tespit edilmesi ve Syngenta Türkiye’nin faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olabilecek ancak temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile meşru menfaatleri kapsamında işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bununla birlikte şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve şirket stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla iştirak ve bağlı ortaklarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, taşeron firmalarımıza, denetim firmalarına, hizmet aldığımız firmalara, kanunen yetkili kamu kurumları gibi üçüncü kişilere KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; sözleşmenin ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, reklam, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yürütülebilmesi, iletişimin kurulabilmesi, anket yapılabilmesi amaçlarıyla aktarılmaktadır. Yukarıda belirtilen tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz, açık rızanızın varlığı halinde Syngenta Türkiye’nin yurt dışındaki iştirakleri ile paylaşılabilecektir. Ayrıca elektronik ortamda iletişim kurulması, anket hizmeti verilebilmesi ve bulut hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla bahse konu hizmetlerin alındığı tedarikçi ve hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilmekte, bu hizmet sağlayıcıların yurtdışında olması halinde açık rızanız uyarınca veri işleyenlere aktarım gerçekleştirilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Süreç kapsamında toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Syngenta Türkiye tarafından formlar aracılığıyla, doğrudan Sizlerden, doldurmuş olduğunuz anket aracılığıyla veyahut kartvizit aracılığıyla iş ilişkisi süresince toplanabilmektedir. Kişisel veriler KVKK’nın 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi info.izmir@syngenta.com tarafımıza iletebilirsiniz. Syngenta Türkiye, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.